Wzory i formularze

WZORY OGÓLNE

Pełnomocnictwo procesowe ogólne

Pełnomocnictwo procesowe dla osoby najbliższej

Wniosek o doręczenie odpisu orzeczenia

Wniosek o nadanie orzeczeniu sądowemu klauzuli wykonalności

Wniosek o wgląd do akt sądowych

Wniosek o wydanie kserokopii z akt sprawy

Wniosek o rozłożenie należności sądowych 

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych

Apelacja

Zażalenie

Wniosek o sporządzenie uzasadnienia 

Skarga powoda o wznowienie postepowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem

Wniosek o ustalenie pełnomocnika z urzędu

Wniosek o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej

 

WZORY Z I WYDZIAŁU CYWILNEGO

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Wniosek o uznanie za zmarłego

Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości

Pozew o eksmisję

 

WZORY Z II i V WYDZIAŁU KARNEGO

Wniosek o ustanowienie obrońcy z urzędu

Wniosek o odroczenie wykonywania kary pozbawienia wolności

Wniosek o wydanie wyroku łącznego

Prośba o wyrażenie zgody na widzenie

Wniosek o dopuszczenie do udziału w sprawie w charakterze oskarżyciela posiłkowgo

Wniosek o zatarcie skazania

Wniosek o zmianę miejsca wykonywania kary pozbawienia wolności

Wniosek o warunkowe zawieszenie wykonywania kary zastępczej pozbawienia wolności

Wniosek o udzielenie zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego

 

WZORY Z III WYDZIAŁU RODZINNEGO I NIELETNICH

Wniosek o ustanowienie kuratora dla pozwanego nieznanego z miejsca pobytu

Wniosek o zgodę na wydanie przepustki dla małoletniego

Wniosek o zgodę na urlopowanie małoletniego/nieletniego

Wniosek o zgodę na widzenie z nieletnim

Sprawozdanie opiekuna I

Sprawozdanie opiekuna II

 

FORMULARZE Z VI WYDZIAŁU KSIĄG WIECZYSTYCHWniosek o założenie księgi wieczystej

Wniosek o wgląd do księgi wieczystej/wydanie wydruku księgi wieczystej

Wniosek o wpis w księdze wieczystej

Wniosek o wydanie odpisu dokumentu z akt księgi wieczystej

Załącznik - Wnioskodawca/uczestnik postępowania

Załącznik - pełnomocnik/przedstawiciel ustawowy

Załącznik - Żądanie wpisu w księdze wieczystej

Załącznik - Oznaczenie działki ewidencyjnej

Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej/wyciągu z księgi wieczystej/ zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej 

Wniosek o wydanie kserokopii dokumentu z akt księgi wieczystej

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Pruszkowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2012-02-09 13:15
Opublikowany przez: administrator
Aktualizowany dnia: 2017-03-06 08:54
Aktualizowany przez: Małgorzata Kloc
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 76 027