II Wydział Karny

Wydziale Karnym tut. Sądu dotycząca przebiegu postępowań i terminowości podejmowanych czynności w sprawach K, w których nie doszło do wydania wyroku w I instancji (z wyłączeniem wyroków nakazowych) pomimo upływu 3 lat od daty pierwotnego wpływu sprawy do Sądu.

Lustracja zostanie przeprowadzona przez Sędziego Wizytatora SSO Annę Nowakowską.


W dniach od 17 września 2018 roku do 19 września 2018 roku zostanie przeprowadzona lustracja w Sekcji Wykonywania Orzeczeń II Wydziału Karnego tut. Sądu dotycząca:
a) analizy sprawności postępowania w zakresie wykonywania nieizolacyjnych środków zabezpieczających;
b) analizy sprawności postępowania w przedmiocie wykonania kary grzywny i należności sądowych, w tym przekazywania informacji gospodarczej o powstaniu zaległości w   uiszczaniu   należności,   o   których   mowa   w   art. 12a § 1 k.k.w., zgodnie z § 372 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r, - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2316 z późn. zm.);
c) analizy sprawności postępowania w przedmiocie wykonania kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania oraz zarządzenia wykonania tej kary.

Lustracja zostanie przeprowadzona przez Sędziego Wizytatora ds. penitencjarnych SSO Sławomira Machnio.


W okresie od 15 marca 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku została przeprowadzona lustracja w II Wydziale Karnym tut. Sądu w zakresie sprawności postępowań w sprawach ponad dziesięcioletnich nie załatwionych do dnia 1 grudnia 2017 roku.
Lustrację przeprowadziła Sędzia Wizytator ds. karnych Sądu Okręgowego w Warszawie SSO Anna Nowakowska.

Zanonimizowany protokół z lustracji dostępny w załącznikach pod pozycją "Ad.1."

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Pruszkowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2018-09-07 13:53
Opublikowany przez: Małgorzata Szocińska
Aktualizowany dnia: 2020-10-23 15:15
Aktualizowany przez: Małgorzata Szocińska
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 1 344