Ogłoszenie o konkursie o sygnaturze 11/2019 na stanowisko urzędnicze w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie - termin składania dokumentów do 25.10.2019r.

Status
Archiwalny

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy składać pod  adresem:

Oddział Kadr Sądu Rejonowego w Pruszkowie, pok. 201

ul. Kraszewskiego 22, 05-800 Pruszków

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 października 2019r. w zaklejonych kopertach z podaniem oznaczenia konkursu, osobiście lub drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego).
 

Uprzejmie informujemy, że dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Sądu Rejonowego w Pruszkowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz dopuszczonych do II etapu konkursu wraz z miejscem i terminem kolejnych etapów zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu oraz na stronie internetowej Sądu www.pruszkow.sr.gov.pl. Oferty odrzucone można odebrać w terminie 7 dni w Oddziale Kadr (pok. 201 II piętro) od zamieszczenia wyników na stronie Sądu. Po tym terminie oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Pruszkowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2019-10-10 15:23
Opublikowany przez: Małgorzata Kloc
Aktualizowany dnia: 2019-11-27 13:17
Aktualizowany przez: Małgorzata Kloc
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 1 103