Ogłoszenie o konkursie o sygnaturze 1/2020 na stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie - termin składania dokumentów do 12.02.2020r.

Status
Archiwalny

Dokumenty aplikacyjne należy składać drogą pocztową pod adresem: Sąd Rejonowy w Pruszkowie, ul. Kraszewskiego 22, 05-800 Pruszków, Oddział Kadr lub bezpośrednio w siedzibie Sądu Rejonowego w Pruszkowie -  w Oddziale Kadr w pok. 201 (II piętro) w kopercie oznaczonej sygnaturą konkursu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lutego 2020 r.

  1. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Sądu Rejonowego w Pruszkowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.
  2. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz dopuszczonych do konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej Sądu www.pruszkow.sr.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Rejonowego w Pruszkowie. do dnia 21 lutego 2020 r.
  3. Oferty odrzucone zostaną odesłane pocztą.
  4. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Pruszkowie www.pruszkow.sr.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Rejonowego w Pruszkowie.
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Pruszkowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2020-01-24 08:55
Opublikowany przez: Małgorzata Kloc
Aktualizowany dnia: 2020-04-01 11:02
Aktualizowany przez: Małgorzata Kloc
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 3 222