Informacje ogólne WKW

VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pruszkowie zajmuje się:

 • rozpoznawaniem wniosków o założenie ksiąg wieczystych i o wpis do księgi wieczystej;
 • wydawaniem odpisów z ksiąg wieczystych;
 • wydawaniem zaświadczeń z ksiąg hipotecznych i ze zbiorów dokumentów;
 • wydawaniem odpisów dokumentów z akt ksiąg wieczystych, ksiąg hipotecznych i zbiorów dokumentów oraz odpisów aktów notarialnych przekazanych przez notariuszy;
 • wydawaniem kserokopii dokumentów z akt ksiąg wieczystych, ksiąg hipotecznych, zbiorów dokumentów oraz kserokopii aktów notarialnych przekazanych przez notariuszy;
 • przyjmowaniem interesantów w sprawach wieczystoksięgowych.

Pracownik Sekretariatu Wydziału Ksiąg Wieczystych na Biurze Obsługi Interesanta:

 • nie udziela porad prawnych;
 • nie udziela informacji, które naruszyłyby przepisy innych aktów prawnych w tym m.in. o ochronie danych osobowych;
 • nie dyktuje treści wniosków oraz nie wypełnia formularzy - wnioskodawca sam precyzuje treść wniosku;
 • nie wykonuje kserokopii składanych wniosków - w celu uzyskania potwierdzenia złożenia wniosku należy przedstawić jego dodatkowy egzemplarz.

Każdorazowo przed wejściem do Biura Obsługi Interesanta należy pobrać numerek:
„D” - Odpisy, „E” – Wnioski, „F" - Przeglądanie akt KW

W celu szybszej i sprawniejszej obsługi prosimy,  aby składany wniosek – formularz był wypełniony i czytelnie podpisany. Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty sądowej oraz załączniki.
Informacje i przykładowe wzory o najczęściej rozpoznawanych sprawach w Wydziale Ksiąg Wieczystych zostały zamieszczone w poszczególnych zakładkach.

Podstawowe informacje o postępowaniu wieczystoksięgowym. Wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej może złożyć:

 • właściciel nieruchomości,
 • użytkownik wieczysty,
 • osoba na rzecz której wpis ma nastąpić,
 • wierzyciel, jeżeli przysługuje mu prawo, które ma być wpisane w księdze wieczystej,
 • odpowiedni organ w sprawach dotyczących obciążeń powstałych z mocy prawa.

Sąd wieczystoksięgowy jest sądem o ograniczonej kognicji. Rozpoznając wniosek o wpis bada jedynie treść i formę wniosku, dołączonych do wniosku dokumentów oraz treść księgi wieczystej.
Sąd zwraca wniosek bez wezwania o uiszczenie należnej opłaty. W zarządzeniu o zwrocie wskazuje wysokość należnej opłaty sądowej. Wniosek opłacony w terminie tygodniowym jest rozpoznany z datą pierwotnego wpływu.
Sąd oddala wniosek, jeżeli brak jest podstaw do wpisu albo istnieją przeszkody do jego dokonania.
Wnioski składane do wydziału rozpoznawane są w kolejności wpływu.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Pruszkowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2013-08-08 12:53
Opublikowany przez: Małgorzata Szocińska
Aktualizowany dnia: 2020-10-21 12:27
Aktualizowany przez: Małgorzata Szocińska
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 12 827