Wpisy do księgi wieczystej

Wpisy do księgi wieczystej

W celu dokonania wpisu w księdze wieczystej należy:
1) wypełnić formularz KW - WPIS

Wniosek o wpis w księdze wieczystej - pobierz wniosek do wypełnienia

2) dołączyć dokumenty (oryginały, postanowienia sądu i decyzje administracyjne w odpisie wydanym przez organ);
3) uiścić należną opłatę sądową. Opłatę można uiścić w Kasie Sądu, w samoobsługowym terminalu płatniczym tzw. wpłatomacie, który umożliwia uiszczanie wpłat za pośrednictwem kart płatniczych lub przelewem na rachunek NBP O/Warszawa 24 1010 1010 0072 0122 3100 0000. W tytule wpłaty należy wskazać numer księgi wieczystej lub numer sprawy.

Dział I-O Księgi wieczystej - oznaczenie nieruchomości

Wniosek o wpis w księdze wieczystej, dział I-O - zobacz przykładowo wypełniony wniosek

 • Opłata 100,-  zł  - ujawnienie podziału działki na podstawie:
  wypisu z rejestru gruntów oraz  wyrysu z mapy ewidencyjnej lub mapy sytuacyjnej.
 • Opłata 100,-  zł - zmiana nazwy/numeru ulicy, zmiana sposobu korzystania z nieruchomości  na podstawie:
  wypisu z rejestru gruntów.
 • Opłata 100,-  zł -ujawnienie budynku (budynek ujawnia się tylko na użytkowaniu wieczystym gruntu oraz budynek, z którego wyodrębnia się lokale)

Dział II Księgi wieczystej - własność

Wniosek o wpis w księdze wieczystej, dział II - zobacz przykładowo wypełniony wniosek

 • Opłata 150,- zł - wpis własności na podstawie:
  postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku,
  postanowienia o dziale spadku,
  postanowienia o zniesieniu współwłasności,
  aktu poświadczenia dziedziczenia,
  podziału majątku dorobkowego,
  wyroku rozwodowego (zawierającego orzeczenie w przedmiocie podziału majątku).
 • Opłata 200,- zł - wpis własności na podstawie:
  wyroku rozwodowego (bez orzeczenia o podziale majątku).
 • Opłata 100,- zł -zmiana danych osobowych na podstawie:
  odpisu skróconego aktu małżeństwa,
  decyzji administracyjnej,
  KRS.

Dział III Księgi wieczystej – prawa, roszczenia i ograniczenia

Wniosek o wpis w księdze wieczystej, dział III - zobacz przykładowo wypełniony wniosek

 • Opłata 50,-  zł  - wykreślenie ostrzeżenia na podstawie:
  postanowienia o umorzeniu egzekucji,
  postanowienia sądowego.
 • Opłata 75,-  zł - wykreślenie praw osobistych np. dożywocie, najem, dzierżawa na podstawie:
  umowy,
  aktu zgonu,
  oświadczenia uprawnionego z podpisem notarialnie poświadczonym.
 • Opłata 100,-  zł - wykreślenie służebności osobistej, służebności gruntowej, użytkowania na podstawie np.:
  aktu zgonu (służebność osobista),
  oświadczenia uprawnionego o zrzeczeniu się służebności z podpisem notarialnie poświadczonym (służebność gruntowa/ osobista/użytkowanie).
 • Opłata 200,-  zł - wpis służebności osobistej, służebności gruntowej, użytkowania na podstawie:
  aktu notarialnego,
  postanowienia sądowego (służebność osobista/gruntowa).
 • Wykreślenie roszczenia o opłatę z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności:
  opłata 250,- zł – w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej
  opłata 75,- zł – w pozostałych przypadkach
  zaświadczenie o wniesieniu opłat albo opłaty jednorazowej.

Dział IV Księgi wieczystej – hipoteka

Wniosek o wpis w księdze wieczystej, dział IV - zobacz przykładowo wypełniony wniosek

 • Opłata 200,-  zł - wpis hipoteki (jednej)  na podstawie:
  zaświadczenia banku oraz oświadczenia właściciela nieruchomości o ustanowieniu hipoteki,
  tytułu wykonawczego,
  postanowienia sądowego
  operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego (wymagany przy wpisie hipoteki na nieruchomości rolnej o powierzchni większej niż 0,3 ha).
 • Opłata 100,-  zł - wykreślenie hipoteki (jednej) na podstawie:
  zezwolenia banku na wykreślenie hipoteki,
  oświadczenia wierzyciela z podpisem notarialnie poświadczonym.
 • Opłata 150,-  zł - zmiana hipoteki (jednej) na podstawie np.
  zaświadczenia banku,
  oświadczenia wierzyciela z podpisem notarialnie poświadczonym.
 • Opłata 150,-  zł - wpis roszczenia wierzyciela hipotecznego o przeniesienie hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne na podstawie:
  oświadczenia właściciela/-li z podpisem notarialnie poświadczonym.
 • Opłata 100,-  zł - przeniesienie hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne na podstawie np.
  oświadczenia banku.
 • Opłata 100,-  zł - zmiana pierwszeństwa hipoteki na podstawie np.
  oświadczenia banku.
 • Opłata 100,-  zł - zmiana wierzyciela na podstawie np.
  oświadczenia banku,
  umowy cesji wierzytelności.
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Pruszkowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2013-08-08 13:04
Opublikowany przez: Małgorzata Szocińska
Aktualizowany dnia: 2021-06-30 11:02
Aktualizowany przez: Paulina Wojtczak
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 170 989