Petycje

Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania w sprawach dotyczących petycji określa Ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (tekst jednolity - Dz. U. 2018.870).

Podmioty uprawnione do złożenia petycji:

 • osoba fizyczna;
 • osoba prawna;
 • jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną lub grupa tych podmiotów.

Petycja może być złożona w interesie:

 • publicznym;
 • podmiotu wnoszącego petycje;
 • podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

Sposób wniesienia petycji:

 • Petycję składa się w formie pisemnej:
  w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Pruszkowie;
 • poprzez przesłanie jej drogą pocztową na adres:
  Sąd Rejonowy w Pruszkowie
  ul. Kraszewskiego 22, 05-800 Pruszków
 • albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
  poprzez przesłanie jej na adres poczty elektronicznej Sądu: srpruszkow@warszawa.so.gov.pl
  poprzez platformę ePUAP.

Na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Pruszkowie publikuje się informację o złożonych petycjach w postaci odwzorowania  cyfrowego (skan)  petycji i daty jej złożenia oraz w przypadku wyrażenia zgody na ujawnienie danych osobowych, imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana.
Informacja jest aktualizowana o dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji.


Petycja w sprawie zmiany Regulaminu Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Pruszkowie. Petycja wpłynęła w dniu 26 lutego 2019r. Petycja dotyczy zmiany Regulaminu Portalu Informacyjnego w ten sposób, aby umożliwić publikację spraw w repertorium "Nkd". Autor petycji nie wyraził zgody na publikację danych osobowych. Petycja załatwiona poprzez udzielenie odpowiedzi. Poniżej załącznik w postaci skanu petycji.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Pruszkowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2017-04-03 14:21
Opublikowany przez: Małgorzata Szocińska
Aktualizowany dnia: 2021-05-10 12:50
Aktualizowany przez: Małgorzata Szocińska
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 1 711